Miljö

Vi på FREWO Transport AB är engagerade i att minska vår påverkan på miljön och strävar efter att vara en förebild inom transportsektorn när det gäller hållbarhet.

Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser och främja användningen av miljövänliga fordon samt vikten av att välja rätt fordon till rätt körning.

Vår miljöpolicy

1. Utsläppsminskning

  1. Vi kommer att använda endast Euro6-klassade lastbilar för att säkerställa att våra fordon uppfyller de strängaste utsläppsnormerna.
  2. Vi kommer att genomföra regelbunden underhåll och service av våra fordon för att säkerställa optimal prestanda och minimera utsläppen.

2. Användning av elbilar

  1. Vi strävar efter att anskaffa elbilar för att minska vår koldioxidutsläpp och beroendet av fossila bränslen.
  2. Vi kommer att undersöka och utvärdera marknaden för elbilar och investera i dessa fordon när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart.

3. Utbildning och medvetenhet

  1. Vi kommer att utbilda våra förare om vikten av bränsleeffektiv körning och hur man minimerar utsläppen genom att använda rätt tekniker.
  2. Vi kommer att informera våra anställda och intressenter om vår miljöpolicy och uppmuntra dem att delta i våra hållbarhetsinitiativ.

4. Avfallshantering

  1. Vi kommer att minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna material och resurser så långt det är möjligt.
  2. Vi kommer att se till att vårt avfall hanteras på ett miljövänligt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

5. Kontinuerlig förbättring

  1. Vi kommer att regelbundet utvärdera och revidera vår miljöpolicy för att säkerställa att den är i linje med de senaste miljökraven och bästa praxis.
  2. Vi kommer att sätta upp mätbara mål för att övervaka och förbättra vår miljöprestanda över tiden.

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar framtid. Genom att följa denna miljöpolicy och samarbeta med våra intressenter kan vi tillsammans göra en positiv skillnad för miljön.

2024-02-08 Fredrik Håkansson